Quiz Temukan Jawabanmu disini

Jelaskan pengertian hadis menurut istilah

Jelaskan pengertian hadits menurut bahasa dan istilah

JAWABAN:

Sedangkan secara istilah, hadis berarti “Segala ucapan Nabi saw., segala perbuatan serta keadaan atau perilaku beliau.”

Pembahasan

Berikut pengertian hadis secara istilah atau terminologi.

1. Hadis menurut Muhadditsin adalah segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., baik itu hadis marfu’ (yang disandarkan kepada Nabi), hadis mauquf (yang disandarkan kepada sahabat), ataupun hadis maqthu’ (yang disandarkan kepada tabi’in).

2. Menurut Ushuliyyin, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw., selain al-Qur’an al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir Nabi saw. yang bersangkut-paut dengan hukum syara’.

3. Menurut Fuqaha, hadis adalah segala sesuatu yang ditetapkan Nabi saw. yang tidak ada kaitannya dengan masalah-masalah fardu atau wajib.

Contoh hadis yang menguatkan arti hadis yaitu

“Dari Umar bin Khahhab, ia berkata, Rasulullah saw., bersabda, “Sesungguhnya segala amal perbuatan itu dengan niat dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya” (Muttafaqun ‘alaih).