1. kata petang pada larik ketiga puisi tersebut mempunyai makna lambang

1. kata petang pada larik ketiga puisi tersebut mempunyai makna lambang
A. waktu sore hari
B.kehidupan manusia
C.Suasana sejak
D.Masa Tua
2. majas personifikasi puisi terdapat dalam baris
A.1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 1 dan 4
D. 3 dan 4

3. persamaan bunyi yang terdapat pada baris pertama puisi diatas adalah
a hilang dan melayang
B pagiku dan hilang
C pagiku dan melayang
D sudah dan melayang
4. Rima bait pertama adalah

Jawaban:

1.d

2.b

3.a

#SemogaMembantuYaa>>>

@powerzoa.com